Vous êtes ici


Province
Pharmacie
Adresse
Téléphone
 • Antananarivo
  IARIVO
  Analakely en face Institut d'hygiène sociale
  020 22 224 26
 • Antananarivo
  AMBANIDIA
  Ambanidia
  020 22 255 50
 • Antananarivo
  MAHAVOKY
  Mahavoky Andravoahangy
  020 22 255 51
 • Antananarivo
  67HA
  face Eglise Luthérienne
  020 22 253 61
 • Antananarivo
  VOLAHANTA
  Anosibe près du rond point vers Soanierana
  020 22 355 09
 • Antananarivo
  RAZAFIMANDRANTO
  Analakely en face esplanade pavillons
  020 22 234 04
 • Antananarivo
  SOANDRY
  Behoririka près de Luxor
  020 22 228 37
 • Antananarivo
  ANKAZOMANGA
  Ankazomanga
  020 23 302 68
 • Antananarivo
  MAEVASOA
  Enceinte immeuble Castello Anosizato
  034 39 186 69
 • Antananarivo
  ANKAZOTOKANA
  à 600m Jumbo score vers Ambanidia
  020 22 354 42