logo Moov
           Nocomment
Pharmacies de garde à Antananarivo Pharmacies en province
 

Semaine du 14/04/2018 au 21/04/2018 matin

- PHARMACIE TOKY
Andrefan'Ambohijanahary
020 22 264 41/032 04 090 54

- PHARMACIE HARY SOA
Besarety
020 22 379 17 / 034 54 481 48

- PHARMACIE PROGRES
Analakely
020 22 207 06/020 22 307 17

- PHARMACIE DE LA CROIX DU SUD
Antanimena en face imprimerie NIAG
020 22 220 59 / 032 05 656 56

- PHARMACIE M PHARMACIE
Imm MAMA Ambalavao Isotry
034 02 652 55/020 22 665 22

__________________________

Semaine du 21/04/2018 au 28/04/2018 matin

- PHARMACIE NY AINA
Andravoahangy Ambony
020 22 229 95

- PHARMACIE AICHA
Près CENAM 67ha
020 22 620 02

- PHARMACIE RAKOTOARIVONY
Analakely en face Lycée Rabearivelo
020 22 240 64/034 45 222 05

- PHARMACIE SANTE
Behoririka 1ère à droite à partir station Shell
020 22 540 32/ 032 05 540 32

- PHARMACIE MAHASOA
Andrefan'Ambohijanahary
020 22 622 50

 

PERIPHERIES

-PHARMACIE ANOSIZATO
020 22 631 43 / 020 22 686 53 / 020 22 009 87
- PHARMACIE AMBOHIBAO
020 22 444 33 / 020 22 482 84
-PHARMACIE AMBODITSIRY
020 22 528 21
-PHARMACIE AVARADRANO
020 22 423 65 / 020 24 798 43
-PHARMACIE DU SOLEIL AMBOHITRARAHABA
020 24 356 51


 

    - Antananarivo
- Antsiranana
- Fianarantsoa
- Mahajanga
- Toamasina
- Toliary
Vous êtes ici : Accueil > Pratique > Pharmacie
Autres sites du groupe : www.telma.mg | www.mvola.mg