logo Moov
           Nocomment
Pharmacies de garde à Antananarivo Pharmacies en province
 

Semaine du 18/03/2017 au 25/03/2017 matin

- PHARMACIE HANITRA
Ankorahotra
020 22 312 81/ 032 89 753 56

- PHARMACIE AMBODIVONA
Ambodivona
034 07 228 98

- PHARMACIE MAMY
67HA Nord Est
020 22 318 21/020 24 627 72

- PHARMACIE NOUVELLE
Rue Indira Gandhi Tsaralalana
020 22 370 03/034 22 370 03

- PHARMACIE SOANDRY
Behoririka près du pont
020 22 228 37/033 11 650 36 /034 98 379 12

_____________________________

Semaine du 25/03/2017 au 01/04/2017 matin

- PHARMACIE MAHASOAVA
Près BNI Antsakaviro
020 22 329 85

- PHARMACIE HAVANA
67 ha en face Imm NY HAVANA
020 22 384 44/034 07 384 44

- PHARMACIE ANKADIFOTSY
Ankadifotsy
020 22 222 07/034 22 222 07/033 85 991 20/032 24 705 51

- PHARMACIE ANALAKELY
En face TAHALA RARIHASINA
020 22 236 81/033 90 338 34

- PHARMACIE TANA
Antsahavola
020 22 207 17/020 22 549 09

_____________________________

 

PERIPHERIE

-PHARMACIE ANOSIZATO
020 22 631 43 / 020 22 686 53 / 020 22 009 87
-PHARMACIE AMBOHIBAO
020 22 444 33 / 020 22 482 84
-PHARMACIE AMBODITSIRY
020 22 528 21
-PHARMACIE AVARADRANO
020 22 423 65 / 020 24 798 43
-PHARMACIE DU SOLEIL AMBOHITRARAHABA
020 24 356 51


 

    - Antananarivo
- Antsiranana
- Fianarantsoa
- Mahajanga
- Toamasina
- Toliary
Vous êtes ici : Accueil > Pratique > Pharmacie
Autres sites du groupe : www.telma.mg | www.mvola.mg