Vous êtes ici

MISY NY HELO ARY MISY NY LANITRA
SAINO NY MANDRAKIZAY
Jaona 3: 16 Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy tokana,mba tsy ho very (any @ helo/ afo be) izay rehetra mino Azy ,fa hanana fiainana mandrakizay (Paradisa)
Raha nanota Adama sy Eva dia tafasaraka t@ Andriamanitra ny olona vokatry ny fahotana (Genesisy 3:1-24/ Ny nanotan'i Adama sy Eva sy izay nataon'Andriamanitra taminy).
Andriamanitra anefa dia fitiavana na dia teo aza ny tsy fankatoavana nataon'ny olombelona dia namindrafo Izy ka nanomana drafi-pamonjena hamerenena ny olona indray ho tafaverina Aminy." I Jaona 4: Izao no fitiavana: tsy ny nitiavantsika an' Andriamanitra fa ny nitiavany antsika, ka nirahiny ny Zanany ho avotra'noho ny fahotantsika ".Fa raha tsy misy Rà latsaka, dia tsy misy famelan-keloka " Hebreo 9:22 "
Noho izany dia natolony Jesosy zanany lahitokana ho tonga nofo tety an-tany novonoina hisolo ny helontsika.TENA TIA ANAO JESOSY Ary nanaiky ho faty Izy, nandatsaka ny ràny, , nokapoina, mba ho famonjena ahy sy ianao.Natao tsinontsinona sy nolavin’ny olana ahatonga antsiaka ahita fitia, nampahantraina hampanakarena antsika…
Na toy inona (2) fahotana efa vitantsika dia afaka handray famelankeloka isika sy hodiovina @ rà an’Jesosy avokoa . Satria ny rà an'Jesosy irery ihany no afaka manadio ny fahotana Raiso izany anio satria hanamasina sy hanadio anao satria ny mpanota tsy afaka hiditra ny lanitra.
Vaovao mahafaly lehibe dia nitsangana t@ maty Jesosy fandresena ho antsika ary @ izao dia mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra mifona ho antsika.Romanina 5:8 Fa Andriamanitra mampiseho fitiavany antsika, fa fony mbloa mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy
Raha te handova ilay fiainana mandrakizay izany dia tsy maintsy
1-Mihaiky fa mpanota satria tsy misy marina na dia iray akory aza isika (Romanina 3:10)
2-Mandray sy mino an'Jesosy.Manaiky @ vava fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo,maty noho ny fahontatsika, mandray ilay rà-any hanadio.(Romanina 10:10 Fa @ fo no inoana hahazoana fahamarinana ary @ vava no anekena hahazoana famonjena)
Tsy maintsy manana an' Jesosy ao anaty vao afaka miditra ao an-danitra.Izy no pasipaoro hidirana eo @ vavahadin'ny lanitra. Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana,tsy misy olona mankany @ Ray afa-tsy @ alalako Jaona 14:6
3- Mibebaka miala @ ratsy fanao ary tsy mamerina intsony.
 Rehefa vita izay dia tafaverina @ Andriamanitra ny olona iray tonga zanany, ankohonany ary manana anjara @ ilay fiainana mandrakizay, voasoratra ao an-danitra ny anarany. Satria izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany (Jaona 1:12)
 Fa raha tsy mety mibebaka kosa ny olona iray dia hanana anjara any @ ilay fahaverezana mandrakizay (helo/afo be).
Tsarovy anefa fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay I Jaona 2: 17
Amin'izao fahavelomana mbola misy fofon'aina ny olona iray no afaka misafidy sy manomana ny mandrakizay fa raha vao maty izy dia tsy misy azo atao ( tsy misy dikany intsony na dia hisy olona maro be aza hivavaka ho an'ny fanahan'ilay olona satria efa tapitra ny famindra-po)
Anio ary raha mbola velon'aina isika androany dia noho ny famindrapon'Dieu ka tsy maty tao anaty fahotana.
Na toy inona fahotana vitantsika dia ilay rà an'Jesosy afaka manadio ary mbola vononona handray antsika Dieu.
 Raha vonona handray ny famonjena ianao Anio dia ndao hiaraka hamerina izao vavaka izao:
Andriamanitra o! misaotra ny @ fitiavanao sy ny famindra-ponao ka nanomezanao an’ Jesosy Zanakao
Mino aho fa Ianao Jesosy ilay zanakan'Andriamanitra velona maty noho ny fahotako, Misaotra Jesosy fa nanaiky ho faty Ianao ho famonjena Ahy.
Anio mihaiky aho fa mpanota, Mamindra fo amiko
Raisiko ny rà Anao Jesosy hanadio ny fahotako rehetra
Mandrosoa ato am-poko Jesosy raisiko Ianao ho Tompoko sy mpamonjy ny fiainako
Anio soraty ao @ bokin'ny fiainana ny anarako ary tehirizo aho ho Anao mandrakizay!!!
Amen!!
Miarahaba anao tonga ao anatin'ny ankohon'Andriamanitra ary mifalia fa voasoratra ao @ bokin'ny fiainana ny anaranao.

Par : Mia
Amen!
Amen!

Ajouter un commentaire

15 + 3 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.