Vous êtes ici

MISY IRAY TIANAO

Misy ny helo ary misy ny lanitra
Jaona 3: 16 Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy tokana,mba tsy ho very (any @ helo/ afo be) izay rehetra mino Azy ,fa hanana fiainana mandrakizay (Paradisa)
Raha nanota Adama sy Eva dia tafasaraka t@ Andriamanitra ny olona vokatry ny fahotana (Genesisy 3:1-24/ Ny nanotan'i Adama sy Eva sy izay nataon'Andriamanitra taminy).
Andriamanitra anefa dia fitiavana na dia teo aza ny tsy fankatoavana nataon'ny olombelona dia namindrafo Izy ka nanomana drafi-pamonjena hamerenena ny olona indray ho tafaverina Aminy." I Jaona 4: Izao no fitiavana: tsy ny nitiavantsika an' Andriamanitra fa ny nitiavany antsika, ka nirahiny ny Zanany ho avotra'noho ny fahotantsika ".Fa raha tsy misy Rà latsaka, dia tsy misy famelan-keloka " Hebreo 9:22 "
Noho izany dia natolony Jesosy zanany ho tonga nofo tety an-tany,nanaiky ho faty Izy, nandatsaka ny ràny, , nokapoina, mba ho famonjena ahy sy ianao satria ny rà an'Jesosy irery ihany no afaka manadio ny fahotana ary ny mpanota tsy afaka hiditra ny lanitra.Nitsangana t@ maty Jesosy fandresena ho antsika ary @ izao dia mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra mifona ho antsika.Romanina 5:8 Fa Andriamanitra mampiseho fitiavany antsika, fa fony mbloa mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy
Raha te handova ilay fiainana mandrakizay izany dia tsy maintsy
1-Mihaiky fa mpanota satria tsy misy marina na dia iray akory aza isika (Romanina 3:10)

2-Mandray sy mino an'Jesosy.Manaiky @ vava fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo,maty noho ny fahontatsika, mandray ilay rà-any hanadio.(Romanina 10:10 Fa @ fo no inoana hahazoana fahamarinana ary @ vava no anekena hahazoana famonjena)

3- Mibebaka miala @ ratsy fanao ary tsy mamerina intsony,
Rehefa vita izay dia tafaverina @ Andriamanitra ny olona iray tonga zanany, ankohonany ary manana anjara @ ilay fiainana mandrakizay, voasoratra ao an-danitra ny anarany. Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany (Jaona 1:12)
Fa raha tsy mety mibebaka kosa ny olona iray dia hanana anjara any ilay fahaverezana mandrakizay (helo/afo be).Amin'izao fahavelomana mbola misy fofon'aina ny olona iray no afaka misafidy sy manomana ny mandrakizay fa raha vao maty izy dia tsy misy azo atao ( tsy misy dikany intsony na dia hisy olona maro be aza hivavaka ho an'ny fanahan'ilay olona satria efa tapitra ny famindra-po)

Tsy maintsy manana an' Jesosy ao anaty vao afaka miditra ao an-danitra.Izy no pasipaoro hidirana eo @ vavahadin'ny lanitra. Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana,tsy misy olona mankany @ Ray afa-tsy @ alalako Jaona 14:6

Anio ary raha mbola velon'aina isika androany dia noho ny famindrapon'Dieu ka tsy maty tao anaty fahotana.
Na toy inona fahotana vitantsika dia ilay rà an'Jesosy afaka manadio ary mbola vononona handray antsika Dieu.
Raha vonona handray ny famonjena ianao dia ndao hiaraka hamerina izao vavaka izao:
Andriamanitra o! misaotra ny @ fitiavanao sy ny famindra-ponao
Mino aho fa Ianao Jesosy ilay zanakan'Andriamanitra velona maty noho ny fahotako
Mihaiky aho fa mpanota, raisiko ny rà Anao Jesosy hanadio ny fahotako rehetra
Mamindra fo amiko,
Mandrosoa ato am-poko Jesosy raisiko Ianao ho Tompo sy mpamonjy ny fiainako
Anio soraty ao @ bokin'ny fiainana ny anarako ary tehirizo aho ho Anao mandrakizay!!!
Amen!!
Miaraha anao tonga ao anatin'ny ankohon'Andriamanitra ary mifalia fa voasoratra ao @ bokin'ny fiainana ny anaranao. Manomboka izao dia tsy irery intsony mandrakizay ianao fa manana Ray mpihahy.
Anio atolory an'Jesosy ireo enta-mavesatra rehetra eo @nao fa ho itanao ny fiasany
Matio 11:28 Mankanesa aty Amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa Izao no hanome anareo fitsaharana.

Par : tsotso
Amen a
Amen a

Ajouter un commentaire

5 + 2 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.