Vous êtes ici


Province
Pharmacie
Adresse
Téléphone
 • Antananarivo
  MAMY
  67Ha Nord Ets
  020 22 318 21
 • Antananarivo
  NOUVELLE
  Rue Indira Gandhi Tsaralalàna
  020 22 370 03
 • Antananarivo
  SOANDRY
  Behoririka près de Luxor
  020 22 228 37
 • Antananarivo
  HANITRA
  Ankorahotra
  020 22 312 81
 • Antananarivo
  AMBODIVONA
  Ambodivona
  034 07 228 98
 • Antananarivo
  ANKADIFOTSY
  Ankadifotsy
  020 22 222 07
  034 22 222 07
  033 85 991 20
  032 24 705 51
 • Antananarivo
  ANALAKELY
  En face Tahala Rarihasina
  020 22 236 81
  033 90 338 34
 • Antananarivo
  TANA
  Antsahavola
  020 22 207 17
  033 05 207 17
  034 05 207 17
  032 05 207 17
 • Antananarivo
  MAHASOAVA
  Près BNI Antsakaviro
  020 22 329 85
 • Antananarivo
  MANJAKARAY
  Lot II D Ter Manjakaray
  020 22 456 78
  032 12 456 78
 • Antananarivo
  OCEAN INDIEN
  Analakely Avenue de l'Indépendance
  020 22 224 70
 • Antananarivo
  METROPOLE
  Antaninarenina
  033 15 200 25
 • Antananarivo
  ANTANIMENA
  Imm Santa Antanimena près Chocolaterie Robert
  032 56 914 77
 • Antananarivo
  ANDRAVOAHANGY
  Andravoahangy près Epi d'or
  020 22 245 12
 • Antananarivo
  MIARO
  Galerie ARO Ampefiloha
  020 22 621 18
 • Antananarivo
  SOARY
  Iadiambola Ampasapito
  032 11 248 05
 • Antananarivo
  PROVIDENCE
  Andohan'Analakely près ex-Cinéma Rex
  020 22 547 49
 • Antananarivo
  RALISON
  Antanimena
  020 22 226 14
 • Antananarivo
  RASOLONJATOVO
  Anosy en face HJRA
  034 64 838 61
 • Antananarivo
  ANDOHATAPENAKA
  Route FDC en face Microcred
  032 12 670 70
 • Antananarivo
  ANKAZOTOKANA
  à 600 m Jumbo Score vers Ambanidia
  020 22 354 42
 • Antananarivo
  RAZAFIMANDRANTO
  Analakely en face esplanade pavillons
  032 62 794 60
 • Antananarivo
  FANOMEZANTSOA
  Ambondrona
  020 22 286 85
 • Antananarivo
  ANKAZOMANGA
  Ankazomanga
  034 40 800 13
 • Antananarivo
  MAEVASOA
  Enceinte immeuble Castello Anosizato
  034 39 186 69