Vous êtes ici


Province
Pharmacie
Adresse
Téléphone
 • Antananarivo
  SANTE
  Behoririka 1ère à droite après Station Shell
  020 22 540 32/ 032 05 540 32 / 033 12 434 73 / 034 70 684 04
 • Antananarivo
  H
  Andrefan'Ambohijanahary
  032 05 111 65/034 14 011 65
 • Antananarivo
  NY AINA
  Andravoahangy Ambony
  020 22 229 95
 • Antananarivo
  AICHA
  Près CENAM 67ha
  020 22 620 02
 • Antananarivo
  RAKOTOARIVONY
  Analakely en face lycée Rabearivelo
  033 31 222 05/034 45 222 05
 • Antananarivo
  CAPITALE
  Rond point Ankazomanga
  020 23 610 00/032 12 610 00/033 28 693 88/034 25 610 00
 • Antananarivo
  AMPANDRANA
  Ampandrana
  020 22 258 99 / 034 19 341 82
 • Antananarivo
  RABARISOA
  Andravoahangy (près BOA ex imm SOLOPRIX)
  020 22 229 86/034 07 229 86
 • Antananarivo
  MAHAMASINA
  Mahamasina
  020 22 545 58/020 22 545 59/034 07 545 58
 • Antananarivo
  ISORAKA
  Isoraka
  020 22 285 04/020 22 694 12
 • Antananarivo
  SOANDRY
  Behoririka près de Luxor
  020 22 228 37/033 11 650 36 /034 98 379 12
 • Antananarivo
  HANITRA
  Ankorahotra
  020 22 312 81/020 22 350 80
 • Antananarivo
  AMBODIVONA
  Ambodivona
  034 07 228 98
 • Antananarivo
  MAMY
  67HA Nord Est
  020 22 318 21/033 74 154 87/032 26 859 84
 • Antananarivo
  TOKY
  Andrefan'Ambohijanahary
  020 22 264 41/032 04 090 54/034 11 264 50
 • Antananarivo
  NOUVELLE
  Rue Indira Gandhi Tsaralalana
  020 22 370 03/034 22 370 03
 • Antananarivo
  FANOMEZANTSOA
  Ambondrona
  020 22 286 85
 • Antananarivo
  ANKAZOMANGA
  Ankazomanga
  020 23 302 68/020 26 040 08/034 12 714 17
 • Antananarivo
  MAEVASOA
  Enceinte immeuble Castello Anosizato
  034 39 186 69
 • Antananarivo
  ANKAZOTOKANA
  à 600m Jumbo score vers Ambanidia
  020 22 354 42
 • Antananarivo
  RAZAFIMANDRANTO
  Analakely en face esplanade pavillons
  020 22 234 04/032 62 794 60