Vous êtes ici


Province
Pharmacie
Adresse
Téléphone
 • Antananarivo
  ANKADIFOTSY
  Ankadifotsy
  020 22 222 07/034 22 222 07/033 85 991 20/032 24 705 51
 • Antananarivo
  TANA
  Antsahavola
  020 22 207 17/033 05 207 17/034 05 207 17/032 05 207 17
 • Antananarivo
  ANALAKELY
  En face TAHALA RARIHASINA
  020 22 236 81/ 033 90 338 34 / ?034 48 788 96
 • Antananarivo
  MAHASOAVA
  Près BNI Antsakaviro
  020 22 329 85
 • Antananarivo
  MANJAKARAY
  Lot II D Ter Manjakaray
  020 22 456 78/032 12 456 78
 • Antananarivo
  TOKY
  Andrefan'Ambohijanahary
  020 22 264 41/032 04 090 54
 • Antananarivo
  MAHAFALY
  Soavimasoandro près terminus bus 165
  034 10 937 11
 • Antananarivo
  PROGRES
  Analakely
  020 22 207 06/034 78 200 15
 • Antananarivo
  NAMONTANA
  Namontana
  034 23 899 93
 • Antananarivo
  DE LA CROIX DU SUD
  Antanimena en face imprimerie NIAG
  020 22 220 59 / 032 05 656 56
 • Antananarivo
  M PHARMACIE
  Imm MAMA Ambalavao Isotry
  034 02 652 55/020 22 665 22
 • Antananarivo
  67Ha
  face Eglise Luthérienne
  020 22 253 61
 • Antananarivo
  VOLAHANTA
  Anosibe près du rond point vers Soanierana
  020 22 355 09/034 24 334 86/033 86 194 15
 • Antananarivo
  NANISANA
  Route de Nanisana
  020 22 520 29/032 03 520 29/034 05 750 29
 • Antananarivo
  IARIVO
  Analakely en face Institut d'hygiène sociale
  020 22 224 26/020 22 699 19/034 16 326 06
 • Antananarivo
  AMBANIDIA
  Ambanidia
  020 22 255 50
 • Antananarivo
  MAHAVOKY
  Mahavoky Andravoahangy
  020 22 255 51