Vous êtes ici


Province
Pharmacie
Adresse
Téléphone
 • Antananarivo
  PROGRES
  Analakely
  020 22 207 06/034 78 200 15
 • Antananarivo
  NAMONTANA
  Namontana
  034 23 899 93
 • Antananarivo
  DE LA CROIX DU SUD
  Antanimena en face imprimerie NIAG
  020 22 220 59 / 032 05 656 56
 • Antananarivo
  M PHARMACIE
  Imm MAMA Ambalavao Isotry
  034 02 652 55/020 22 665 22 / 034 20 665 22
 • Antananarivo
  MAHAFALY
  Soavimasoandro près terminus bus 165
  034 10 937 11
 • Antananarivo
  OCEAN INDIEN
  Analakely avenue de l'indépendance
  034 05 224 70 / 032 11 224 70
 • Antananarivo
  METROPOLE
  Antaninarenina
  020 22 200 25/020 22 675 22/033 15 200 25/032 07 101 71
 • Antananarivo
  GISELE
  Ambodivonikely Anosivavaka Ambohimanarina
  020 23 617 59
 • Antananarivo
  ANDRAVOAHANGY
  Andravoahangy (Près Epi d'or)
  020 22 245 12
 • Antananarivo
  MIARO
  Galerie ARO Ampefiloha
  020 22 621 18 / 032 05 224 32
 • Antananarivo
  MAMY
  67HA Nord Est
  020 22 318 21/033 74 154 87/032 26 859 84
 • Antananarivo
  TOKY
  Andrefan'Ambohijanahary
  020 22 264 41/032 04 090 54/034 11 264 50
 • Antananarivo
  NOUVELLE
  Rue Indira Gandhi Tsaralalana
  020 22 370 03/034 22 370 03
 • Antananarivo
  SOANDRY
  Behoririka près de Luxor
  020 22 228 37/033 11 650 36 /034 98 379 12
 • Antananarivo
  HANITRA
  Ankorahotra
  020 22 312 81/020 22 350 80
 • Antananarivo
  AMBODIVONA
  Ambodivona
  034 07 228 98
 • Antananarivo
  DE LA PERGOLA
  Antaninarenina
  020 22 237 17 / 034 19 733 95 / 033 51 510 70
 • Antananarivo
  HERIZO
  Antanimena face Eglise Catholique
  020 22 697 22
 • Antananarivo
  ITOKIANA
  Manakambahiny
  020 22 322 64/034 84 322 64
 • Antananarivo
  ANJA
  Analamahitsy
  020 26 406 55/034 51 149 73/033 17 633 22
 • Antananarivo
  TSARA
  Andavamamba (route pavée)
  020 22 347 12/034 21 111 14