• Cours de change
  • 4 399,93 AR
  • |
  • $3 987,83 AR

Pharmacies de garde du 28/01/2023 au 04/02/2023

Province
Pharmacie
Adresse
Téléphone
Antananarivo
RAKOTOARIVONY
Analakely en face lycée Rabearivelo
034 45 222 05
Antananarivo
SANTE
Behoririka 1ère à droite après Station Shell
020 22 540 32 / 034 70 684 04
Antananarivo
H
Andrefan'Ambohijanahary
034 14 011 65
Antananarivo
NY AINA
Andravoahangy Ambony
020 22 229 95
Antananarivo
AICHA
Près CENAM 67ha
034 74 687 24
Antananarivo
SOANDRY
Behoririka près de Luxor
020 22 228 37/033 11 650 36 /034 98 379 12
Antananarivo
HANITRA
Ankorahotra
020 22 312 81/020 22 350 80
Antananarivo
MAMY
67HA Nord Est
020 22 318 21/033 74 154 87/032 26 859 84
Antananarivo
TOKY
Andrefan'Ambohijanahary
020 22 264 41/034 11 264 41/034 11 264 42/034 11 264 50
Antananarivo
NOUVELLE
Rue Indira Gandhi Tsaralalana
020 22 370 03/034 22 370 03
Moov publicité
Moov publicité
Moov publicité
Moov publicité
Moov publicité
Moov publicité
Moov logo