Vous êtes ici


Province
Pharmacie
Adresse
Téléphone
 • Antananarivo
  TSARA
  Andavamamba (route pavée)
  020 22 347 12/034 21 111 14
 • Antananarivo
  DE LA PERGOLA
  Antaninarenina
  020 22 237 17 / 034 19 733 95 / 033 51 510 70
 • Antananarivo
  HERIZO
  Antanimena face Eglise Catholique
  020 22 697 22
 • Antananarivo
  ITOKIANA
  Manakambahiny
  020 22 322 64/034 84 322 64
 • Antananarivo
  ANJA
  Analamahitsy
  020 26 406 55/034 51 149 73/033 17 633 22
 • Antananarivo
  MAEVASOA
  Enceinte immeuble Castello Anosizato
  034 39 186 69
 • Antananarivo
  ANKAZOTOKANA
  à 600m Jumbo score vers Ambanidia
  020 22 354 42
 • Antananarivo
  RAZAFIMANDRANTO
  Analakely en face esplanade pavillons
  020 22 234 04/032 62 794 60
 • Antananarivo
  FANOMEZANTSOA
  Ambondrona
  020 22 286 85
 • Antananarivo
  ANKAZOMANGA
  Ankazomanga
  020 23 302 68/020 26 040 08/034 12 714 17
 • Antananarivo
  AMBODIVONA
  Ambodivona
  034 07 228 98
 • Antananarivo
  MAMY
  67HA Nord Est
  020 22 318 21/033 74 154 87/032 26 859 84
 • Antananarivo
  TOKY
  Andrefan'Ambohijanahary
  020 22 264 41/032 04 090 54/034 11 264 50
 • Antananarivo
  NOUVELLE
  Rue Indira Gandhi Tsaralalana
  020 22 370 03/034 22 370 03
 • Antananarivo
  SOANDRY
  Behoririka près de Luxor
  020 22 228 37/033 11 650 36 /034 98 379 12
 • Antananarivo
  HANITRA
  Ankorahotra
  020 22 312 81/020 22 350 80