Vous êtes ici


Province
Pharmacie
Adresse
Téléphone
 • Antananarivo
  DE LA PERGOLA
  Antaninarenina
  020 22 237 17 / 034 19 733 95 / 033 51 510 70/032 58 835 49
 • Antananarivo
  HERIZO
  Antanimena face Eglise Catholique
  020 22 697 22
 • Antananarivo
  ITOKIANA
  Manakambahiny
  020 22 322 64/034 84 322 64
 • Antananarivo
  TSARA
  Andavamamba (route pavée)
  020 22 347 12/034 21 111 14
 • Antananarivo
  RABARISOA
  Andravoahangy (près BOA ex imm SOLOPRIX)
  020 22 229 86/034 07 229 86
 • Antananarivo
  METROPOLE
  Antaninarenina
  020 22 200 25/020 22 675 22
 • Antananarivo
  GISELE
  Ambodivonikely Anosivavaka Ambohimanarina
  020 23 617 59/034 10 302 42
 • Antananarivo
  ANDRAVOAHANGY
  Andravoahangy (Près Epi d'or)
  020 22 245 12/034 30 245 45
 • Antananarivo
  MIARO
  Galerie ARO Ampefiloha
  020 22 621 18
 • Antananarivo
  OCEAN INDIEN
  Analakely avenue de l'indépendance
  034 05 224 70
 • Antananarivo
  MAMY
  67HA Nord Est
  020 22 318 21
 • Antananarivo
  TOKY
  Andrefan'Ambohijanahary
  020 22 264 41/034 11 264 41/034 11 264 42/034 11 264 50
 • Antananarivo
  NOUVELLE
  Rue Indira Gandhi Tsaralalana
  020 22 370 03/034 22 370 03
 • Antananarivo
  SOANDRY
  Behoririka près de Luxor
  020 22 228 37/ 034 98 379 12
 • Antananarivo
  HANITRA
  Ankorahotra
  020 22 312 81/020 22 350 80